Borgerrepræsentationen

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. juni 2000
 
BR 305/2000

Erstatningskrav i "Folkets Park"-sagen

Opgivelse af bebyggelsesplaner samt imødekommelse af erstatningskrav i "Folkets Park"-sagen. (Bygge- og Teknikudvalget)
 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at opførelse af andelsboliger og afhændelse af ejendommene i "Folkets Park" opgives samtidig med, at et erstatningskrav fra bygherren på 3,6 mio. kr. + moms imødekommes

at der gives en tillægsbevilling til Plandirektoratet på 3,6 mio. kr. på konto 6.51.1 til dækning af erstatningen, og at Økonomiudvalget anviser finansiering af udgiften

at den gældende lokalplan nr. 215 for "Folkets Hus"-karreen ændres i overensstemmelse med det foreslåede parkformål samtidig med, at der med henblik på ordning af friarealerne i den øvrige del af karreen tilvejebringes et tillæg til byfornyelsesbeslutningen for karreen

at administrationen af "Folkets Park" og "Folkets Hus" snarest overføres fra Plandirektoratet (Byfornyelse København) til Indre Nørrebro Bydelsråd

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 7. juni 2000

Anbefalet

Mikkel Warming (Ø) afgav følgende bemærkning:

"Enhedslisten støtter den konkrete sag, nemlig at Folkets Park bevares, men har dermed ikke godkendt alle elmenter i "pakken". Enhedslisten er fortsat imod byggeri i Have på en nat og opførelse af et P-hus i Blågården".

ØKONOMIFORVALTNINGENS INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller,
 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
 

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om den kassemæssige dækning. " 

Økonomiudvalgets beslutning den 13. juni 2000
 
 

RESUME

I løbet af 1998-99 har 3 projekter på Indre Nørrebro givet anledning til politiske uoverensstemmelser i forhold til lokalområdet. Det drejer sig om byggeriet i Folkets Park, i Nørre Allé/Guldbergsgade samt kravet om indretning af parkeringsanlæg i Blågårdsgade.

Efter en række forhandlinger på dels embedsmandsplan dels på politisk plan er der opnået en "forståelse" med Indre Nørrebro Bydelsråd om disse projekter samt ønsket om etablering af et idræts- og kulturhus i bydelen. 

Denne forståelse indebærer, at der ikke bygges i Folkets Park, men i Nørre Allé/Guldbergsgade, og at parkeringsfaciliteter etableres i et nærmere bestemt omfang.

Som en del af opfølgningen af denne aftale indstilles, at der betales bygherrerne fra Folkets Park en erstatning på ca. 4,47 mio. kr. og foretages de fornødne økonomiske reguleringer i Plandirektoratets budget som følge heraf samt bortfaldet af indtægterne ved grundsalget.
 

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I mødet den 10. december 1998 ( BR 608/98) vedtog Borgerrepræsentationen at sælge en række grunde i Folkets Hus-karreen til advokat Jeanette Oppenheim og O. Abildhauge, Rådgivende Ingeniører & Arkitekter A/S, med henblik på opførelse af en støttet andelsboligforening med 56 boliger samt nogle erhvervsarealer. Salgsprisen blev fastsat til 1.400 kr./m² bruttoetageareal, svarende til 6.818.000 kr.

Samtidig vedtog Borgerrepræsentationen at give støtte til boligbyggeriet efter reglerne i Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. 

Endelig tilkendegav Borgerrepræsentationen, at de for gennemførelsen af byggeriet nødvendige dispensationer kunne forventes givet.

I overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning meddelte Plandirektoratet skema A-tilsagn den 30. december 1998.

Herefter udarbejdede O. Abildhauge, Rådgivende Ingeniører & Arkitekter A/S, detailprojekt, udbød byggeriet i fagentreprise og fremsendte skema B-ansøgning den 30. september 1999. 

Andragende om byggetilladelse blev fremsendt den 17. maj 1999 og senere, og de nødvendige dispensationer var i nabohøring i tiden fra den 15. oktober til den 8. november 1999. Plandirektoratet indstillede den 8. december 1999 til Bygge- og Teknikudvalget, at de nødvendige dispensationer gives.

I regnskabet for saneringsplanen for den pågældende karré er de ryddede grunde forudsat afhændet til boligbyggeri, og der er regnet med en indtægt ved grundsalget af den nævnte størrelse.

Drøftelserne mellem Københavns Kommune og Indre Nørrebro Bydelsråd

Byggesagen gav imidlertid anledning til omfattende protester i lokalområdet. Samtidig var der modstand mod et påtænkt parkeringsanlæg i Blågårdsgade og en boligbebyggelse i Guldbergsgade og Nørre Allé.

Efter en række politiske forhandlinger nåede man til en forståelse med Indre Nørrebro Bydelsråd om en samlet såkaldt "pakkeløsning" omfattende 4 elementer i den fremtidige byudvikling i bydelen, der alene kan ses i sammenhæng.

Den 12. maj 2000 har Indre Nørrebro Bydelsråd anmodet Borgerrepræsentationen om at tiltræde det forslag til en aftale om byudvikling på Indre Nørrebro, som blev vedtaget i bydelsrådets møde den 10. maj 2000.

Forslaget indeholder bl.a. følgende 4 elementer, hvor der grundlæggende er en fælles forståelse mellem kommunen og bydelen, og som derfor forventes gennemført stykkevis efter konkret behandling i de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. 

1. Folkets Hus-karreen: Parkareal 

Københavns Kommune udarbejder ny lokalplan, der også omfatter Prins Jørgens Gade. Den nordligste del af karreen, der i dag anvendes som Folkets Park, udlægges til park. Parken skal indrettes som et åbent, grønt område med tilbud til alle aldersgrupper. Efter konkret tilstandsvurdering overdrages driftsansvaret til bydelen. Bydelspuljen tilskrives driftsudgiften. Københavns Kommune løser de afledte juridiske/økonomiske opgaver.

Eventuelt opføres boligbebyggelse eller institutionsbyggeri til hel eller delvis genhusningsbebyggelse for Askovgården, som "huludfyldning" på ejendommen Griffenfeldsgade 31".

Vedrørende Griffenfeldsgade 31 foreslås, at ejendommen udbydes offentligt med henblik på opførelse af en bebyggelse i overensstemmelse med den for området gældende lokalplan nr. 215, idet bemærkes, at opførelse af institutionsbyggeri forudsætter dispensation fra lokalplanen. Askovgården vil have mulighed for at byde på lige fod med andre.

2. Ahornsgade-karreen: Boligbyggeri

Der bygges i "Have På en Nat" i overensstemmelse med hovedtræk i det tidligere fremlagte skitseprojekt fra FB/Marianne Ingvardsens Tegnestue, Arkitekter m.a.a.

Nybyggeriets friareal indgår i et fælles gårdanlæg for hele karréen, og gårdanlægget udarbejdes af bygherrens havearkitekt i samarbejde med beboerne i den eksisterende boligbebyggelse i karréen. 

Sol/skygge forholdet undersøges.

Placering af en ny daginstitution undersøges (alternativ placering af en daginstitution i Griffenfeldsgade overvejes).

3. Idrætsfaciliteter

Der planlægges bygget et Idræts- og kulturhus i Korsgade på ca. 4000 m² delvis nedgravet. Der iværksættes forprojektering i år 2000 efter beslutning i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, finansieret af pulje til lokale idrætsprojekter. Finansiering forventes i øvrigt via Den Idrætspolitiske Redegørelse og Lokale- og Anlægsfonden. Anlægs- og driftsforhold forventes nærmere afklaret i Kultur- og Fritidsudvalget.

Opførelse af et idræts- og kulturhus i Korsgade forudsætter Borgerrrepræsentationens tiltrædelse af en indstilling om kapitalbevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

I givet fald forudsætter projektets realisering tillige en nærmere vurdering af de planmæssige og byggelovsmæssige forhold, herunder eventuelle dispensationer i forhold til den gældende lokalplan nr. 32.

4. Parkeringsanlæg 

Der etableres parkeringspladser i faste anlæg (146-200 pladser). Anlæg finansieres via reserverede midler i parkeringsfond - anlægget/anlæggene må ikke belaste FSB-Blågården ud over de reserverede ca. 16 mio. kr. (inkl. eventuelle udgifter til erhvervelse af grundareal). Det er aftalt, at det aktuelle behov for p-pladser i bydelen registreres gennem parkeringstællinger før og efter den 1. juni 2000. 

Parkeringsanlægget etableres ved hjørnet Åboulevarden/Blågårdsgade i form af en let konstruktion i 3 parkeringsdæk, mest muligt nedgravet. Anlægget etableres med pergula (grønt P-anlæg). Parkeringsanlægget på terræn i Rudolf Rasmussen karreen overvejes bevaret og oprettet af Københavns Kommune til offentlig standard.

Opfølgning på forholdene vedr. Folkets Park

Udmøntningen af den del af forståelsen, der vedrører Folkets Hus-karreen, betyder bl.a., at det af Borgerrepræsentationen godkendte andelsboligbyggeri ikke kan gennemføres, og at de kommunale ejendomme ikke kan afhændes til bygherren, som forudsat, ligesom forvaltningens indstilling til Bygge- og Teknikudvalget om dispensation fra lokalplanen til projektets gennemførelse bortfalder.

På denne baggrund har advokat Jeanette Oppenheim med skrivelse af 28. april 2000 fremsat et erstatningskrav på 4.447.141 kr. inkl. moms over for kommunen (3,6 mio. kr. ekskl. moms). Erstatningskravet er opgjort i overensstemmelse med de regler og traditioner, der findes på området. Udgifterne er på linie med tilsvarende gennemførte sager, og tager udgangspunkt i budgettet i skema B-ansøgningen.

Forvaltningens indstilling er på denne baggrund, at erstatningskravet imødekommes. Dette kræver, at der meddeles Plandirektoratet en tilægsbevilling for 2000 på 3,6 mio. kr. på konto 6.51.1 Sekretariat og forvaltning. 

Den manglende indtægt for grundsalget medfører, at saneringstabet vil blive forøget med ca. 7 mio. kr., som forudsættes modsvaret af et statstilskud på 50% i forbindelse med den endelig afregning af saneringsregnskabet for karreen.

Der må dog tages forbehold overfor By- og Boligministeriets eventuelle afvigende opfattelse heraf.

Reduktionen af indtægterne dækkes over rammen for sanering og byfornyelse. Dette skal ses i sammenhæng med, at der er søgt overført en reduktion af indtægterne på 28,4 mio. kr. i indstillingen om overførsel af bevillinger fra 1999 til 2000.

Da der således ikke længere er tale om byggegrunde, men om et kommende parkareal, foreslås det, at administrationen af de pågældende ejendomme overføres fra Plandirektoratet (Byfornyelse København) til Indre Nørrebro Bydelsråd - i lighed med de øvrige parkarealer i bydelen - samt at Folkets Hus ligeledes overdrages fra Plandirektoratet (Byfornyelse København) til Indre Nørrebro Bydelsråd i lighed med medborgerhusene Blågårds Plads 3 og Kapelvej 44.

Endvidere forudsættes, at der tilvejebringes et tillæg til byfornyelsesbeslutningen for Folkets Hus-karreen, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. februar 1995, således at ejendommene matr.nr. 434 og 701 Udenbys Klædebo Kvarter, Griffenfeldsgade 27 og 29, som indgår i det nordlige gårdanlæg, nu medtages det fælles gårdanlæg for den sydlige del af karreen.

Endelig skal der tages skridt til at ændre den gældende lokalplan nr. 215, vedtaget i Borgerrepræsentationens møde den 11. februar 1993, i overensstemmelse med den nu påtænkte anvendelse til park.

Jens Jacobsen
 
 

indstillingspunkt, fra og med: "samtidig med ....", blev vedtaget med 49 stemmer imod 0.

For stemte: A, V, Ø, F, O, C, B, P, L og D.
 
 

indstillingspunkt blev vedtaget med 49 stemmer imod 0.

For stemte: A, V, Ø, F, O, C, B, P, L og D.
 
 

indstillingspunkt blev vedtaget med 44 stemmer imod 5.
 
 

indstillingspunkt blev vedtaget med 43 stemmer imod 5.

For stemte: A, V, Ø, F, C, B, P, L og D.

Imod stemte: O.
 
 
 

Indstillingen i sin helhed blev herefter godkendt uden afstemning.
 
 
 

Mikkel Warming (Ø) ønskede i henhold til Forretningsordenens § 14, stk. 2, følgende bemærkning tilført beslutningsprotokollen: "Enhedslisten støtter den konkrete sag, nemlig at Folkets Park bevares, men har dermed ikke godkendt alle elementer i "pakken". Enhedslisten er fortsat imod byggeri i Have på en nat og opførelse af et P - hus i Blågården. "