Kritik af Kai Sørlander
ved Niels Fleckner Hansen

"Sandheden er altid konkret"
Bertol Brecht

En af forudsætningerne for Kais filosofi er, at det er muligt logisk at deducere sig frem til de nødvendige eller uomgængelige træk ved verden og vores situation som mennesker. Det er muligt at fremsætte påstande om dette, der er således beskafne, at de ikke konsistent kan benægtes; ikke kan benægtes uden selvmodsigelse. Det gælder både påstande om den fysiske verden samt påstande indenfor etik eller den sociale virkelighed. Sådanne påstande vil være såkaldte analytiske domme, der altid må være sande uafhængigt af vores konkrete iagttagelser - uafhængige af empiri.
Quine er ligesom relativisterne uenige i Kais grundlag. Quine mener således, at en del analytiske sætninger faktisk er syntetiske (deres sandhed er afhængige af vores empiriske iagttagelser). Han mener grundlæggende, at empiriske iagttagelser kan fjerne grundlaget for selv logiske sandheder.
En analytisk sandhed er f.eks.:

                                    "Ingen ungkarl er gift"

Denne sætning er altid sand, fordi begrebet "ungkarl" implicerer prædikatet ugift. "Ungkarl" er synonym med "ugift mand". Så sætningen vil altid være sand, fordi man ligeså godt kunne sige:

                                    "Ingen ugift mand er gift"

Og man kan ikke både være gift og ugift på samme tid og under de samme omstændigheder. En benægtelse af sætningen vil altså altid medføre en ram selvmodsigelse; en overtrædelse af Aristoteles´ kontradiktionssætning.
Quines kritik af sætningens analyticitet, kommer ind derved, at han ser på, hvordan vi kan afgøre, at begrebet "ungkarl" er synonym med "ugift mand"? Det er ikke nok at henvise til synonym-ordbogens definition, for dennes definition forudsætter synonymitet mellem de to begreber. Ordbogsforfatterne beskriver blot nogle sproglige forhold, som kan iagttages blandt sprogbrugerne. Dvs. at sætningens sandhed blot er resultat af en sproglig konvention, eller den måde hvorpå vi i praksis bruger sproget. DVS. det således bliver en syntetisk sandhed, fremkommet ved iagttagelse af praktisk sprogbrug.
Man kunne også argumentere for sætningens analyticitet med logiske argumenter såsom: "Det er nødvendigt sandt, at alle ungkarle er ugifte er ugifte mænd". Men sådanne argumenter bringer os blot ind i en logisk cirkel slutning. Vi vil bestemme analyticitet - en art nødvendig sandhed, vha. synonymitet, som vi igen vil bestemme vha. en art nødvendig sandhed:

Det er en nødvendig sandhed, at alle ungkarle er ugifte, fordi ungkarl er synonym med ugift mand. Og ungkarl er synonym med ugift mand, fordi det er en nødvendig sandhed, at alle ungkarle er ugifte mænd.

Kai, der således vil hævde, at det er et nødvendigt træk ved verden, at alle ungkarle er ugifte, må således sande, at dette kun er nødvendigt sandt, så længe vi har for vane at bruge sproget på denne måde.


Kai vil argumentere for den nødvendige sandhed ud fra hans teori om sammenhængen mellem betydningen af begreber og konsistensen mellem de sætninger, begreberne indgår i. Hvis man hævder: 1) Henning er gift og samtidigt 2) Henning er ungkarl kan begge disse påstande ikke samtidigt være sande, uden at man ophæver betydningen af prædikaterne: "ungkarl" og "gift". Vi ved nemlig ikke, hvad vi skal forstå ved en gift ungkarl. Enten må den ene sætning være falsk, eller betydningen af de indgående prædikater forsvinder.
Problemet med Kais grundlag er, at begreberne med Adornos ord altid vil halte efter kendsgerningerne. Virkeligheden er ikke så "firkantet", så den altid passer ind i logikkens kategorier.
Når Bodil Kjær i sine erindringer skriver, at Ebbe Rode var en glad ungkarl, da de første gang mødtes - og at han fortsatte med at være det, også efter de var blevet gift, så ved vi godt hvad hun mener. Begrebers betydning er flydende og varierer efter den sammenhæng de bruges i. Jfr. Wittgensteins teori om sprogspil: "Et begrebs betydning er dets anvendelse i en given sammenhæng".
Sætningen, at man ikke både kan være gift ug ugift kunne man denne sommer se falsificeret i Ekstrabladet, der beskrev, at en 12-årig pige i en indisk landsby pga. af overtro var blevet viet med en hund. Det ville betyde ulykke for hende, hvis hun ikke i den alder hun havde blev gift. Da man ikke kunne finde en mand til hende i landsbyen, måtte man gifte hende med en hund. Antag at denne pige senere valgte at bosætte sig i Danmark, og af de offentlige myndigheder skulle registreres her som enten gift eller ugift. Mon ikke myndighederne ville vælge at kategorisere hende som ugift? Civilstand er nogle samfundsbestemte (kontingente) kategorier, der varierer fra kultur til kultur. Pigen ville således være et eksempel på et "både og" - ikke et "enten eller".
Problemet med Kais deduktive sandheder er, at der altid vil opstå skævheder og fejl i forholdet mellem deduktionerne og den ikke-sproglige virkelighed, som de skal udsige nopget om. Sproglige begreber og prædikater vil altid være en form for generaliseringer i forhold til de mange konkrete tilfælde, som de skal rumme. Begrebet "at være ungkarl" skal rumme alle de konkrete tilfælde af ugifte mænd. Og som bekendt er "enhver der generaliserer en idiot". Generaliseringer vil kun på et overfladisk eller tilnærmet plan være sande i forhold til de konkrete ting og sagsforhold, som de skal rumme og beskrive. Derfor kan sande udsagn også rumme selvmodsigelser, når de vha. generelle begreber skal beskrive konkrete og specifikke forhold og kendsgerninger.
Dette gør også forholdet mellem sandt og falsk flydende. Dette viser sig klart i litteraturen, hvor man må ty til fiktionen, for at få væsentlige sandheder frem om det konkret levede liv blandt mennesker. Også videnskaben og filosofien har dette præg af fiktion, da de netop består af tekster eller analogier til en konkret virkelighed. Tekster skabt af mennesker - som billeder af den konkrete virkelighed - og netop aldrig identisk med samme virkelighed.


Denne kritik er baseret på Kai Sørlanders bøger: "Det uomgængelige" og "Under evighedens synsvinkel".


Til tekster
Til forsiden

Send dit bidrag til diskussionen.