Fremtidens uddannelser
(bragt i Universitetsavisen nr. 2, 200)
Af civiløkonom Niels Fleckner Hansen og Ph.d. stipendiat Tom Børsen Hansen

I "Synspunkt" , Universitetsavisen 1/2001, skriver forskningschef Bjarne Lundager Jensen fra Dansk Industri, at bl.a. de humanistiske uddannelser på Københavns Universitet bør erhvervsrettes, så de humanistiske kandidaters kompetencer i højere grad harmonerer med erhvervslivets behov. Baggrunden herfor er, at et stigende antal kandidater fra Humaniora finder ansættelse i erhvervslivet.

Bjarne Lundager Jensens ide er udtryk for en grundlæggende forkert tankegang. En uddannelse er ikke udelukkende nyttig, hvis den kan anvendes til noget praktisk i erhvervslivet; hvis den kan bruges til at skabe materielle værdier. Humanistisk viden repræsenterer andre værdier og idealer end det snævert funktionelle, bl.a. fordybelse og kritik. Bjarne Lundager Jensen har efter vores opfattelse ikke forstået det humanistiske vidensområdes tradition, egenart og mangfoldighed.

Humaniora er et af de steder, hvor der (stadigvæk) gives plads til fordybelse i de mere "åndelige" dimensioner af tilværelsen og verdenen. En "erhvervsrettet strømlining" af de humanistiske uddannelser kunne ikke undgå at virke ødelæggende på de humanistiske fags egenart og deres popularitet.

I de sidste mange år er samfundets udvikling gået i retning af en stigende kommercialisering og markedsorientering, hvor det er de materialistiske værdier, der har fået lov til at dominere stadigt flere områder af samfundet. De åndelige værdier har som følge heraf fået mere trange kår.

Hvis vi vil undgå et fuldstændigt endimensionalt samfund, befolket med endimensionale mennesker, der som Bjarne Lundager ser alt økonomisk og funktionalistisk, er det vigtigt at bevare enklaver, hvor det "menneskelige vilkår" betragtes på en anden måde. Det er vigtigt, at der eksisterer områder, hvor man kan dyrke det, som der ikke er plads til i et stressende forbrugersamfunds hverdag.

De unges store søgning til de humanistiske uddannelser ser vi som et eksempel på, at der er behov for den mere langsommelige fordybelse. Et alternativ eller en modkultur til det mere overfladiske og flygtige, som i stigende grad præger vores kultur.

Indførelsen af et genfortolket Filosofikum er et fornuftigt skridt i retning af at stimulere behovet for fordybelse og perspektivering af de enkelte fag, som de studerende læser. Det vil også medvirke til at skabe mere kritiske studerende, der er i stand til at se med kritiske øjne på såvel deres eget, som andre fag. Forhåbentlig vil de også blive i stand til at være kritiske overfor erhvervslivets indflydelse på forskning og undervisning. En indflydelse der allerede især viser sig på de tekniske og naturvidenskabelige videregående uddannelser (som jo i parentes bemærket befinder sig i en alvorlig rekrutteringskrise).

Af Civiløkonom Niels Fleckner Hansen og Ph.d. stipendiat Tom Børsen Hansen,
Filosofisk Debatforum

Til tekster
Til forsiden