Om Filosofisk Debatforum


Filosofisk Debatforum
startede i marts 1996 som et netværk af kritiske studerende, intellektuelle samt andre filosofi-interesserede. Vi har i tidens løb arrangeret foredrag, seminarer og studiekredse, hvor vi har forsøgt at anlægge kritiske, men også nye og tværfaglige perspektiver på samfund, videnskab og filosofiske teorier og problemstillinger.

Tidligere aktiviteter har bl.a. været:
studiekreds over Karl Marx's Das Kapital, studiekreds over Herbert Marcuses Det endimensionale menneske, studiekreds om økologisk økonomi
, studiekreds over Adorno & Horkheimers Oplysningens dialektik, studiekreds om dialektik-begrebet, studiekreds over Michel Foucaults Galskabens historie, studiekreds over Erich Fromms Det sunde samfund, udgivelse af en antologi fra Filosofisk Debatforum, møderække om neoliberalismen, studiekreds om nyere kritisk teori (Habermas, Honneth, m.fl.), studiekreds over Hardt & Negri's Empire, studiekreds om Løgstrup, studiekreds over Deleuze & Guattari's Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, studiekreds over Hardt & Negri's Multitude, studiekreds over Mitchell Deans Governmentality, studiekreds over David Harveys A Brief History of Neoliberalism, studiekreds over Marx' Grundrisse, studiekreds over Hardt & Negri's Commonwealth, studiekreds over Deleuze & Guattaris Tusind Plateauer (andet bind af Kapitalisme og skizofreni), studiekreds over Michael Hardts Gilles Deleuze: An Apprenticeship in Philosophy, studiekreds over Deleuzes Foucault, studiekreds over Spinozas Teologisk-politisk afhandling, studiekreds over Spinozas Etik, studiekreds om Hegels retsfilosofi, studiekreds om Kants Kritik af den praktiske fornuft, m.fl.

Dette er fra en præsentation af foreningen fra de tidlige år:

"Det er svært krystalklart at sige, hvad formålet med Filosofisk Debatforum har været og er. FD er en deltagerstyret, deltageraktiveret organisering som er under stadig udvikling. Filosofisk Debatforum blev startet op i sin tid på baggrund af en (berettiget) følelse af, at mange at de videregående institutioner var (er) præget af mangel på helhedsorientering, tværfaglighed, fagkritik m.v. og initiativtagerne synes de manglede et fagligt forum, hvor man kunne høre foredrag af mindre snæver faglig karakter, af mere (videnskabs-)filosofisk art, samt i det hele taget beskæftige sig med andet, end hvad de pågældende universiteter eller lign. havde på dagsordenen. Vi ser i det hele taget gerne Filosofisk Debatforum som et kritisk mod- og medspil til universiteternes mere styrede forløb.
FD har et rodfæstet om end ikke veldefineret politisk indhold og hører til et godt stykke ude på venstrefløjen. Filosofisk Debatforum har primært været præget af studerende og post-studerende (akademikere), men også nogle få andre, der er kommet til gennem personlige kontakter eller pga. deltagelse i andet arbejde. Vi kunne godt tænke os, at Filosofisk Debatforum udvikler sig til også at omfatte folk, der er mindre akademisk orienteret og forankret - men som er interesseret i samfundsudviklingen på videnskabeligt eller filosofisk niveau. [...]
Filosofisk Debatforum har været et ud af flere rum, hvor man kunne få luft til, mulighed for, samt inspiration til at beskæftige sig med nogle emner, der for det meste er grænseoverskridende i forhold til studier og gældende social praksis. Både hvad angår helhedsorientering, fag-, studie- og samfundskritik samt spæde forsøg på alternativ social organisering - fx udenom lønarbejdet.

Filosofisk Debatforum holder til i Folkets Hus på Nørrebro.
Alle er velkomne til at deltage i vores aktiviteter. Hvis du vil høre mere om Filosofisk Debatforum eller ønsker at deltage aktivt i foreningen, er du velkommen til at kontakte os på [filo-d(a)gmx.com]."