En gang til for prins Niels
af Kai Sørlander


      Niels Fleckner Hansen mener stadig at kunne bevise, at grundlaget for min filosofi ikke holder. I det følgende vil jeg først skitsere hans bevis og så vil jeg kommentere det.
      Hans bevis begynder med en konkret analyse af begreberne 'gift' og 'ugift'. De kan have forskellig betydning i forskellige dele af verden. Deraf slutter han så, at alle begreber kan betyde forskellige ting i forskellige sammenhænge. Det udtrykker han i konklusionen: "Det er ... umuligt en gang for alle at give entydige definitioner af de begreber vi bruger i sproget". Og på den baggrund forkaster han så a priori mine deduktioner af, at en mulig verden nødvendigvis må udspille sig i rum og tid og være underlagt kausalitet - uden overhovedet konkret at gå ind i en analyse af disse deduktioner, og så vidt jeg ved uden overhovedet at forstå dem.
      Hvad kan jeg svare på denne kritik? Den indeholder forskellige helt åbenbare svagheder.
For det første så er Fleckner Hansens bevis for, at alle begreber kan betyde forskellige ting i forskellige sammenhænge ikke gyldigt. Man kan ikke slutte fra det, at begreberne 'gift' og 'ugift' kan have forskellig betydning i forskellige lande, til det, at alle begreber kan betyde forskellige ting i forskellige sammenhænge. Man kan ikke på den måde udelukke, at der må være et sammenhængende system af grundbegreber, som må være forudsat selve muligheden for empiriske beskrivelser af verden. Er der overhovedet ikke forskel mellem forskellige typer af begreber? (Hvad f.eks. med de begreber, der er forudsat i Gödels bevis? Kan de have forskellig betydning i forskellige dele af verden, og bliver Gödels bevis så gyldigt i nogle lande og ikke i andre?). Her bør man stadig fastholde den bestemmelse af forholdet mellem ord og begreber, som jeg med henvisning til Det Uomgængelige anfører i mit foregående svar. (Fleckner Hansens forståelse af denne skelnen forekommer mig at være mangelfuld - for ikke at sige at mangle).
      Men det er ikke kun således, at hans bevis for hans almene konklusion ikke er holdbart. Det er værre, fordi han også bruger sin konklusion på en selvmodsigende måde. På basis af påstanden om, at alle begreber kan betyde forskellige ting i forskellige sammenhænge, konkluderer han som allerede nævnt, at det er "umuligt en gang for alle at give entydige definitioner af de begreber vi bruger i sproget". Denne deduktion og konklusion er efter Fleckner Hansens mening både uomgængelig og endegyldigt sand. Det kan den imidlertid kun være, hvis det forudsættes, at de involverede begreber (som f.eks. 'umuligt', 'definition', 'begreb' og 'sprog') bruges på en entydig måde. (Tilstrækkelig entydig til, at konklusionen holder).
      Så kan vi se den selvmodsigelse, som Fleckner Hansen har anbragt sig selv midt i. Han bruger sin generelle påstand om, at det er umuligt at give entydige definitioner af de begreber, som vi bruger i sproget, til en almen kritik af muligheden af deduktive slutninger. Og han bruger denne kritik til en a priori forkastelse af mine deduktioner af, at ethvert muligt system af begreber for virkelighedsbeskrivelse nødvendigt må forudsætte grundbegreber som 'rum', 'tid' og 'kausalitet'. Men her må man påpege, at hvis hans kritik af mine deduktioner holder, så undergraver den samtidig hans eget ståsted. Hvis hans a priori argumentation mod mine deduktioner er gyldig, så må den samme a priori argumentation også undergrave hans egen påstand om, at vi overhovedet ikke kan anvende nogen af vores begreber på en entydig måde. For at indse det skal Fleckner Hansen blot anvende principperne for sin kritik af mig på hans egen argumentation for disse principper selv. Er hans kritik af mig gyldig, så rammer ganske den samme kritik ham selv. Kan jeg ikke anvende begreber på en entydig måde, som tillader muligheden af deduktioner, så kan han heller ikke selv, og så falder også hans egen påstand om, at det er umuligt at anvende begreber på en entydig måde; for den kan kun være sand - og forpligtende for andre end Fleckner Hansen - hvis de begreber, hvormed den selv er udtrykt, er anvendt på en (tilstrækkelig) entydig måde.
      Konklusionen på dette er, at Fleckner Hansens a priori kritik af mine filosofiske deduktioner er selvundergravende og derfor ugyldig. Eller sagt på en anden måde: Hvis man vil kritisere mine deduktioner, så kan man ikke blive stående på Fleckner Hansens a priori luftkasteller. Så er man i stedet nødt til at gå ind i en helt konkret analyse af disse deduktioner, som de reelt foreligger. Og gør man det, så vil man også forstå, at jeg ikke deducerer, at en mulig verden nødvendigt må udspille sig i rum og tid og være underlagt kausalkategorien, ud fra præmisser om, at vi faktisk anvender begreber som 'rum', 'tid' og 'kausalitet' i vor beskrivelse af verden. I stedet blotlægger jeg ud fra modsigelsesprincippet og dets implicitte betydningsteori, hvilke begrebsmæssige muligheder der nødvendigvis må være impliceret i ethvert muligt sprog. På et vist sted i denne deduktion blotlægger jeg også nødvendige begrebsmuligheder, som jeg betegner med ordene 'rum', 'tid' og 'kausalitet'. I den videre deduktion bruger jeg imidlertid kun disse ord med det begrebsmæssige indhold, som de således rent abstrakt er givet (og i øvrigt ganske uafhængigt af deres faktiske anvendelse i sproget). Ellers fejler jeg i forhold til mit eget ideal. Dette blot for kort at anskueliggøre, hvorledes jeg i min argumentation kommer ud over den indvending, at mine konklusioner blot gælder for det sprog, som jeg konkret bruger til at udtrykke dem.
      Her er vi inde i dybt vanskelige problemer, som jeg har forsøgt at gennemtænke i mine bøger. Og dér kan man forsøge at følge mine tanker. Det er ikke let, men forhåbentlig på vej til sandheden. Fleckner Hansen vil sikkert fortsat mene, at han kan bevise, at mine deduktioner ikke holder, uden at behøve konkret at gå ind på disse deduktioner. For ham vil et selvmodsigende a priori "bevis" for at sådanne deduktioner principielt skulle være umulige, sikkert fortsat være nok. Men måske er der andre, som har lidt mere tankekraft, og som forstår, at de er nødt til at eftertænke mine konkrete deduktioner, før de forkaster dem. Skulle dette inspirere en enkelt til et sådant forsøg, så er det ikke skrevet forgæves.

Til tekster
Til forsiden

Send dit bidrag til diskussionen.