Ny bogudgivelse fra Filosofisk Debatforum: forstør billede
Mod strømmen
- Kritiske essays om videnskab og samfund
Efter mange års arrangementer og diskussioner blev de aktive i Filosofisk Debatforum i foråret 2000 enige om at søsætte et fælles bog-projekt i anledning af foreningens fem års jubilæum. Hensigten var at samle og videreudvikle, samt ikke mindst formidle, nogle af de fokuspunkter, tematikker og diskussioner der i de seneste fem år har præget Filosofisk Debatforum. Til grund for antologien ligger tillige et ønske om at fastholde det flygtige og at forpligtige de synspunkter og grundopfattelser der har bundfældet sig i det diskursive fællesskab.
I februar 2001 blev bog-projektet præsenteret på et vintersymposium i kreds 3 ’Videnskab - Didaktik –Etik’ under Nordisk Sommeruniversitet (NSU) - en kreds som aktive i Filosofisk Debatforum var medinitiativtagere til. Bogens formål og tematikker faldt i så godt spænd med kredsens dagsorden, at det efterfølgende blev besluttet at nærværende antologi skulle være den første bogudgivelse i forbindelse med kredsens arbejde. Læs bogens Indledning eller pressemeddelelsen om bogen.
Se seminar ifm. bog-udgivelsen.

Bogen "Mod strømmen - Kritiske essays om videnskab og samfund" kan købes hos:
NSU Press
Nordisk Sommeruniversitet
Box 12024
SE-40241Göteborg
Tlf. +46 31695639
sekretariatet@nsuweb.net
www.nsuweb.netBeskrivelse af bogens artikler:

Indledning: Mod strømmen.
Til grund for antologien ligger et håb om at der kan etableres kritiske alternative frirum, der for alvor kan rive samfunds- og videnskabskritikken fri af dødvandet. Antologien tilsigter refleksivt at indkredse en samtidig dagsorden for en kritisk teori gennem en fælles indledning og en række individuelle bidrag. Bidragene spænder vidt hvad angår problemfelter og abstraktionsniveauer, men kredser om nogle fælles tematikker, som blive præsenteret og udviklet i indledningen. De går under overskrifterne: 'Vi vil ikke kun forstå, men også gerne forandre verden', 'Dialektisk samfundssyn og tænkemåde', 'Samfundets kapitalistiske karakter', 'Livet i en instrumentel kultur' og 'Mennesket kan forandre verden - men ikke alene'.

Tom Børsen Hansen: Naturvidenskabens dialektik.
Den naturvidenskabelige praksis rummer et immanent modsætningsforhold mellem positive og negative muligheder for menneskeheden og at det er vigtigt, at man som forsker er bevidst om, at det at fremskaffe ny viden om naturen og at udvikle nye teknologier ikke er et entydigt gode – det kan også føre sorte ting med sig. Naturvidenskaben har – som de fleste af livets forhold - sine skyggesider. Man bør derfor medtænke og medoverveje både mulige positive og negative konsekvenser af den forsknings- eller udviklingsproces, man er en del af. Dette sker sjældent i dag hvor, hvor de fleste naturvidenskabsfolk næsten pr. refleks ser naturvidenskabens frembringelser som ubetinget gode og i menneskehedens tjeneste.

Flemming Bryde Hansen: Djævlens advokat.
I Flemming Bryde Hansens artikel eksemplificeres fænomenet  'djævlens advokat' gennem en historisk udredning og baggrundene for samt institutionens potentiale som en indarbejdet del af en samtalekultur anskueliggøres. En kritisk hovedpointe er den manglende kontraprøvning i den hurtiggående og instrumentelle debat i dag.  Ensporing af væsentlige dele af den offentlige diskurs ses som en grundlæggende svaghed i en demokratisk kultur.

Lars Poulsen: Kapitalisme og instrumentel rationalitet.
I Lars Poulsens artikel diskuteres Karl Marx's socialfilosofi - bl.a. i relation til Frankfurterskolen og Michel Foucaults tænkning. Hovedvægten lægges her på analyser af, hvordan menneskers subjektivitet bliver formet af de herskende økonomiske og sociale strukturer i vores samfund. Samtidig diskuteres det hvilke muligheder mennesker trods alt har for at tænke og handle alternativt og kritisk.

Niels Fleckner Hansen: Anti-økonomi.
Niels Fleckner Hansen’s bidrag omhandler oplysningen’s og økonomien’s muligheder og faldgrupper. Der fokuseres på konkrete og aktuelle eksempler på at økonomien og er blevet en dominansform i stedet for at være ramme omkring refleksiv menneskelig udfoldelse og måder at omgå økonomien’s tvang skitseres. Niels Fleckner Hansen sidestiller ligeledes økonomiens modsætningsforhold med mere almene forhold omkring fornuft og oplysning.

Peter Nielsen: Økonomisk tænkning og det kapitalistiske samfund.
Denne artikel analyserer og kritiserer samtidens dominerende økonomiopfattelse og argumenterer for samt illustrerer en alternativ måde at opfatte økonomi og samfund på, der har rødder i den klassiske politiske økonomi og Marx’s kritik heraf. Det centrale begreb i artiklen er økonomisk fornuft, der tillægges afgørende betydning for både tidens hegemoniske økonomitænkning og den reelt eksisterende kapitalisme. Artiklen er overvejende (teori)historisk funderet men begrebet økonomisk fornuft kan yderligere ses som et (meta)teoretisk forsøg på at bygge bro over økonomisk funderede marxistiske analyser og de mere bredt funderede kulturteoretiske bestræbelser i Frankfurterskolens kritiske teori.

Susan Hansen og Peter Mølgaard Nielsen: Tag moralen med på arbejde!
Susan Hansen og Peter M. Nielsen kigger i deres bidrag på hvilke konkrete muligheder medarbejderne har på en virksomhed for at påvirke deres liv og omverden. Ved hovedsageligt gennem et aktørperspektiv at kigge på hvad medarbejderne kan og bør gøre, for at virksomheder kommer til at handle mere samfundsmæssigt ansvarligt, identificerer de i samme bevægelse en række begrænsende og hæmmende – men også muliggørende – strukturelle forhold. I artiklen er dialektikken mellem mål-middel-rationalitet og værdi-rationalitet et gennemgående fikspunkt.

Se også Jesper Brøndums anmeldelse af Mod strømmen filosofi.net