Blog

OPEN CALL: Vil du blive en del af 2. salen i Folkets Hus?

English below

Folkets Hus er nu i den glædelige situation, at vi i det nye år begynder at bruge 2. sal i huset til nye projekter. Hvis du har brug for et lokale, så er det nu, du skal give lyd. Vi leder efter projekter, som har noget på hjerte, og som har mod på at indgå aktivt i hverdagen og fællesskabet i Folkets Hus, og tage del i husets demokratisk organer.

2.salen.store sal set fra baren

HVAD ER FOLKETS HUS:
Siden Folkets Hus blev slumstormet i september 1971, har det været rammen for et væld af græsrodspolitiske, sociale og kulturelle aktiviteter, og har spillet en vigtig rolle for Nørrebro. Huset fungerer i dag som et fuldstændig frivillig drevet og brugerstyret hus, hvor ingen laver profit til private eller kommercielle formål. Folkets Hus har fire etager, og lige nu er der aktivitet på tre af dem. En café i stuen, et mødelokale og køkken på 1. sal samt sportsrummet på 3., alt sammen aktivitet drevet af de brugere, der er i huset. 2. salen har tidligere fungeret som værested for unge i kvarteret, men Københavns Kommune har pålagt huset, at 2. salen skal have en ny funktion og brugergruppe. Siden Folkets Hus’ genåbning sidste forår har rummet derfor stået tomt, og nu ser vi frem til at få ny energi ind i huset. Man kan læse mere om Folkets Hus på http://www.folketshus.dk.

HVEM KAN SØGE:
Alle grupper og projekter kan søge at bruge rummet i det omfang, de har behov for. Vi håber at få en etage, der bliver brugt aktivt, og gerne i mange af døgnets timer. Vi ser frem til at se mange ansøgninger fra enkelte projekter, men hvis I er flere mindre grupper, der finder sammen og skriver en fælles ansøgning, kan det være en fordel. Der er mange timer og kvadratmeter, vi kan bruge. Både projekter skabt specifikt til 2. salen, eksisterende grupper eller nye initiativer er velkomne.

Der vil i tråd med huset retningslinier blive lagt vægt på projekter, der lever op til en eller flere af følgende punkter:

• Projekter, der har lokal forankring
• Projekter, der styrker sammenhængskraften i lokalmiljøet
• Projekter, der er baseret på frivillige kræfter
• Projekter, der har et socialt, kulturelt eller græsrodspolitisk indhold
• Projekter, der har udspring i Folkets Hus’ aktivitetsgrupper

I Folkets hus har vi nogle værdier, som er vigtige for at få vores fællesskab til at fungere. Derfor accepterer vi ikke nogen former for sexisme, racisme eller transfobi.

PRAKTISK:

Man kan søge om at blive en del af 2. salen ved at udfylde en online ansøgning her: https://goo.gl/forms/7nCfVaoiX0YL6i5P2 inden d. 14. februar.

Etagen på cirka 150 m2, er i dag et stort tomt rum med en bar og et tekøkken. Vi er åbne overfor alle tænkelige ideer til, hvordan kvadratmeterne kan bruges, og rummet skal indrettes.
Der bliver sandsynligvis brug for ombygning og renovering, så etagen bliver egnet til jeres projekter. Derfor skal I som ansøgere have lyst til at være med til at sætte præg på rummet, og lægge ressourcer i at hjælpe med at føre det ud i livet.

Når vi i Folkets Hus har modtaget jeres ansøgning, vil I blive kontaktet, så vi kan få en bedre snak om, hvad jeres og vores forventninger til brug af etagen er. Det er det månedlige husmøde der tager beslutninger om huset brug, og husmødet den 2. marts tager stilling til hvad etagen skal rumme i forbindelse med åbningen. Desuden er vi pålagt af Københavns Kommune, at de også godkender vores plan. Derfor vil det forhåbentlig være muligt at etagen bliver taget i brug i begyndelsen af maj. Efter 6 måneder vil der været et husmøde hvor det vil blive evalueret hvordan det går.

Hvis man har nogle spørgsmål om rummet eller ønsker en rundvisning, kan man kontakte: ibegtrup@gmail.com eller ringe på telefon 52 39 33 96. Se billeder her.

________________________________________________________________________________________________________________

English

Folkets Hus are opening op the 2nd floor, and we are happy to annonce that we are looking for new projects that can fill up the space. If your need a space for any of your project this is the time to speak up. We are looking for projects that have something at heart and that a ready to participate in community and partake in the democratic process of the house.

2.salen.store sal set fra baren

What is Folket Hus?
Since Folket Hus was occupied in September 1971, it has played an important role for Nørrebro and the house have been the setting of a number of grassroots political, social and cultural activities. The house is completely voluntary driven, and the uses of the house have controlled over the different activities, and therefore no one makes profit for private or commercial purposes. At the moment three of the four floors have regular activity. There is a café at the entrance, a meeting room and kitchen on the 1st floor as well as the sports room on the 3rd. The users who are in the house, and active drive all the activities. The 2nd floor has previously served as place for young people from the neighbourhood to hang out, but the City council of Copenhagen has ordered the house to have a new function and a new user group. Since Folket Huss reopening last spring, the room has therefore been empty, and now we look forward to getting new energy into the house. You can read more about Folkets Hus at http://www.folketshus.dk.

WHO CAN APPLY:
All groups and projects can apply to use the space to the extent they need. We hope to have a floor that will be used actively, and preferably for many hours of the day. We look forward to seeing many applications from individual projects, but if you are several smaller groups that come together and write a joint application, it could be an advantage. There are many hours and square meters that needs be filled up with good projects. Both projects created specifically for the 2nd floor, existing groups or new initiatives are welcome.

In line with the house guidelines, emphasis will be placed on projects that meet one or more of the following points:
· Projects that are rooted in the local community
· Projects that strengthen the cohesion of the local community
· Projects based on volunteers
· Projects that have a social, cultural or grassroots content
· Projects that originate from Folkets Hus’s activity groups

In the Folket Hus, we have some values ​​that are important to make our community work. Therefore, we do not accept any forms of sexism, racism or transphobia.

USEFUL INFORMATION
You can apply to become part of the 2nd floor by completing an online application here: https://goo.gl/forms/7nCfVaoiX0YL6i5P2 by February 14th.

The floor of about 150 m2 is today a large empty room with a bar and a kitchenette. We are open to all conceivable ideas for how the square meters can be used and the room needs to be decorated.
There will probably be a need for refurbishment and renovation, so the floor can become suitable for your projects. Therefore, as applicants, you should be to contribute resources and ideas when we are renovating the floor.

When we, in Folkets Hus, have received your application, we will be in contact, in order to clarify what your and our expectations for using the floor are. It is the monthly house meeting that makes decisions about the use of the house, and it is the house meeting on March 2 that determines what the floor should accommodate. Furthermore, we are required by the City of Copenhagen to approve our plan as well. Therefore, it will hopefully be possible that the floor will be put into use in early May. After 6 months there will be an evaluation in a house meeting.

If you have any questions about the room or want a guided tour, you can contact: ibegtrup@gmail.com or call +45 52 39 33 96. See pictures here:
https://drive.google.com/open?id=1mvPnoX7fuYMIWuvmQ6N07ZnJAZXBwhA0

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply